Croeso i System Ceisiadau Coleg y Cymoedd

I wneud cais am un o'n cyrsiau, bydd angen ichi gofrestru am gyfrif ar ein Systemau Ceisiadau Ar-lein. Yna gallwch lenwi ffurflen gais, trefnu dyddiadau cyfweliadau ac ymateb i unrhyw gynigion y gallwn eu gwneud am le ar un o'n cyrsiau. Mae'n bwysig eich bod yn cofio'ch manylion cofrestru fel y gallwch fewngofnodi yn y dyfodol i olrhain eich cais.

Byddwn yn cyfathrebu â chi drwy e-bost, felly mae'n bwysig bod gennych gyfrif e-bost dilys y dylech ei wirio'n rheolaidd.


* Yn dynodi gwybodaeth ofynnol.


Welcome to Coleg y Cymoedd Applications System

To apply for one of our courses, you will need to register for an account on our Online Application Systems. You can then complete an application form, book interview dates and respond to any offers we may make for a place on one of our courses. It is important that you remember your registration details so that you can logon in the future to track your application.

We will communicate with your by email, so it is important that you have a valid email account which you should check regularly.


* Denotes required information.

Format dd/mm/yyyy
Cyfrinair - o leiaf 9 nod, cyfuniad o lythrennau mawr a bach ac o leiaf 1 digid. / Password - at least 9 characters , a combination of upper and lower case and at least 1 digit